Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

Quy chế hoạt động của Ban chi ủy chi bộ


Quy chế hoạt động của Ban chi ủy chi bộ

 

   Đảng bộ xã NHÂN NGHĩA

   Chi bộ tr­ờng THCS NHÂN NGHĩA

 

    Đảng cộng sản việt nam

 

Nhân Nghĩa, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

 

 

    Quy chế

 

           hoạt động củaBCHchi ủy chi bộ tr­ờng thcs NHÂN nGHĩA

 

 

 

-         Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

-         Căn cứ hư­ớng dẫn số 10 HD/BTCTW ngày 10/10/2011 và h­ớng dẫn số 05HD/BTW ngày 25/10/2011 của Ban tổ chức TW.

 

-         Căn cứ vào tình hình hoạt động của Chi bộ tr­ờng THCS Nhân Nghĩa. Ban chi ủy chi bộ tr­ờng THCS Nhân Nghĩa xây dựng quy chế làm việc của BCH chi ủy từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ 2010- 2013 nh­ sau.

 

 

 

I. Những quy định chung:

 

          1. BCH chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viênthực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm đ­ược giao của chi bộ và đảng viên.

 

          2. BCH chi ủy chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các chủ tr­ương, đư­ờng lối , chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà n­ước, nội quy quy chế của ngành đề ra.

 

          3. Mỗi cấp ủy viên phải nói và làm theo nghị quyết, không tùy tiện phát ngôn hay lấy danh nghĩa tập thể khi ch­ưa đ­ược tập thể thống nhất bàn bạc giao nhiệm vụ.

 

 

 

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành chi uỷ

 

 Ban chấp hành chi uỷ chi bộ là cơ quan thay mặt chi bộ, lãnh đạo các mặt công tác của chi bộ giữa 2 kỳ họp của chi bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

 

1. Tổ chức triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội.

 

- Ban chi uỷ mỗi tháng hội ý một lần, đáng giá kết quả thực hiện nghị quyết và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nhà tr­ường. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.

 

 2. Mỗi đồng chí chi uỷ viên đ­ược phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và một số hộ gia đình trong nhà tr­ường, có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung công tác đ­a ra thảo luận với Ban chi ủy tr­ớc khi đ­a ra chi bộ xem xét quyết định.

 

3. Các đồng chí chi uỷ viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ, chuẩn bị ý kiến thảo luận những nôị dung đ­ược đ­a ra các kỳ họp thuộc lĩnh vực đ­ược phân công.

 

4. Khi cần thiết Ban chi uỷ có thể yêu cầu BGH nhà tr­ường, các đoàn thể chính trị xã hội, cá nhân cán bộ, đảng viên, báo cáo những vấn đề liên quan.

 

5. Chuẩn bị nhân sự các chức danh theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ, lấy ý kiến tham gia đóng góp của chi bộ trư­ớc khi trình BTV Đảng uỷ hoặc thống nhất với ngành dọc cấp trên để cùng xem xét.

 

6. Trình Ban th­ường vụ Đảng uỷ nhân sự Ban chi uỷ, bí th­ư, phó bí thư­ chi bộ.

 

 

 

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi uỷ viên, bí th­ư, phó bí thư­ chi bộ

 

  1.  Đồng chí bí thư­ chi bộ là ngư­ời chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ cùng Ban chi uỷ chịu trách tr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường. Bí thư­ chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

 

1.1. Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của Ban chi uỷ, chi bộ;

 

- Chuẩn bị nội dung, chủ trì và kết luận các kỳ họp của Ban chi uỷ, của chi bộ.

 

- Chủ động đề xuất, trao đổi trong Ban chi uỷ những vấn đề lớn để đư­a ra chi bộ thảo luận quyết định.

 

1.2. Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà tr­ờng; chủ động kiến nghị với Ban chi uỷ, chi bộ các chủ tr­ương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban chi uỷ và chi bộ.

 

1.3. Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

 

1.4. Chỉ đạo đồng chí phó bí th­, đồng chí chi uỷ viên giải quyết các công việc theo chức trách đ­ợc phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ.

 

1.5. Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ớc chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ đ­ợc đảm nhiệm.

 

  2. Phó bí th­ chi bộ có trách nhiệm và quyền han sau.

 

2.1. Chịu trách nhiệm tr­ớc chi bộ, chi uỷ và bí th­ chi bộ về toàn bộ hoạt thuộc lĩnh vực đ­ợc phân công phụ trách     

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ tr­ơng của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ợc phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ.

 

2.2. Chịu trách nhiệm tr­ớc chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

 

2.3. Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Ban chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.

 

- Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư­ đi vắng hoặc đ­ược uỷ quyền.     

 

 2.4. Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm trư­ớc chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ đ­ược đảm nhiệm.

 

2.5. Phụ trách công tác tổ chức, công tác phát triển đảng, công tác Đoàn - Đội trong nhà trường.

 

 3. Đồng chí chi uỷ viên có trách nhiệm và quyền hạn sau:

 

3.1. Chịu trách nhiệm trư­ớc chi bộ, chi uỷ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách     

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ tr­ương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ.

 

3.2. Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ, chi bộ về công tác tài chính Đảng. Thu, nộp, quản  lý và sử dụng đảng phí của chi bộ.

 

3.3. Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Ban chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách.

 

3.4. Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm trư­ớc chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ đ­ược đảm nhiệm.

 

3.5. Làm thư­ ký, thủ quỹ  của chi bộ, phụ trách công tác chuyên môn và phụ trách Công đoàn trong nhà trư­ờng.

 

IV. Mối quan hệ giữa BCH chi ủy với đảng ủy cấp trên.

 

1. Đối với thư­ờng vụ Đảng ủy và BCH đảng bộ là tổ chức lãnh đạo trực tiếp vì vậy BCH chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo. Thực hiện tốt các chế độ thông tin liên lạc báo cáo với cấp trên.

 

2. Giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy và các chi bộ bạn nhằm trao đổi thông tin liên lạc để trao đổi và điều hành công việc, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của đảng viên nơi c­ư trú.

 

V. Xây dựng và thực hiện chế độ làm việc:

 

1. Ban chi ủy chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần vào cuối tuần đầu  hàng tháng. Có thể tổ chức họp bất th­ờng khi có kế hoạch và công việc đột xuất.

 

2. Đối với chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần vào giữa tuần thứ hai  hàng tháng. Có thể tổ chức họp bất th­ường khi có kế hoạch và giảI quyết một số công việc đột xuất của chi bộ.

 

3. Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, l­ưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

 

4. Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

 

 

 

VI. Tổ chức thực hiện

 

   1. Ban chi uỷ chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế.

 

   2. Cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể  trong nhà tr­ường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

 

          Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Quy chế này đư­ợc áp dụng từ  nay cho đến hết nhiện kỳ.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 - Ban th­ờng vụ ĐU.

- UBKT Đảng ủy

- Ban chi ủy chi bộ

 - L­ưu

 

           T/M Ban chi uỷ

               Bí th­ư


 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Liển @ 22:05 15/04/2012
Số lượt xem: 5432
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY