Gốc > Bài viết >

Quy chế hoạt động của trường THCS Nhân Nghĩa

    PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  THCS  NHÂN NGHĨA                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          --oOo--                                                        -------------                                                                                                                                                                                        

         Số: 01/QC-THCS NN                         Nhân Nghĩa, ngày 29  tháng 8 năm 2012                                    

QUI CHẾ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA

NĂM HỌC 2012-2013

 

       - Căn cứ vào quyết định số: 04/2000.QĐ-BGD -ĐT về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

      - Căn cứ  Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo  Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường

Trung học phổ thông và trường Phổ thông  có nhiếu cấp học.

     - Căn cứ hướng dẫn số: 164/HD-PGD&ĐT-VP ngày 25/7/2011 của phòng GD & ĐT Lạc Sơn về hướng dẫn thực hiện quy chế văn hóa trong các trường học giai đoạn 2011-2015.

      Để thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ trọng tâm  của nhà trường và kế hoạch do phòng GD & ĐT Lạc Sơn giao cho trong năm học 2012-2013. Trường THCS Nhân Nghĩa  ban hành qui chế làm việc đối với CB, GV, NV, HS nhà  trường với những nội dung như sau:

   

 CHƯƠNG I

         NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Trường THCS Nhân Nghĩa là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, tổ chức theo loại hình công lập.

Điều 2 : Trường THCS Nhân Nghĩa chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phòng GD&ĐT Lạc Sơn, UBND xã Nhân Nghĩa về việc thực hiện các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất, các hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.

Điều 3 : Hoạt động của trường được thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hòa Bình,  PGD&ĐT Lạc Sơn, UBND xã  Nhân Nghĩa và hệ thống các văn bản pháp qui hiện hành có liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo.

Điều 4: Cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện theo qui định của ngành và qui định duyệt Kế hoạch  hàng năm của PGD&ĐT Lạc Sơn.

 

 

                                                   CHƯƠNG II

PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỜNG

Điều 5: Trường THCS Nhân Nghĩa làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Hiệu trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT Lạc Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo chung các hoạt động của trường, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện một số công tác kiêm nhiệm của ngành theo phân công của PGD&ĐT.

Điều 6: Giúp việc cho Hiệu trưởng có Phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn (được bố trí hàng năm theo qui định duyệt biên chế của PGD&ĐT) và các đoàn thể trong nhà trường ( CĐ, Ban đại diện PHHS, Đội TNTPHCM. . .). Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công chỉ đạo công tác chuyên môn chung của nhà trường, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và cùng chịu trách nhiệm trước PGD&ĐT và UBND xã Nhân Nghĩa về phần nhiệm vụ được phân công.

Điều 7: Các tổ chuyên môn của trường được chia theo hệ đào tạo và bộ môn giảng dạy, các tổ trưởng  chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của tổ, theo dõi ngày giờ công của các tổ viên, thực hiện các nhiệm vụ  theo sự phân công của Hiệu trưởng, Hiệu phó chuyên môn  và chịu trách nhiệm chính về công việc của mình trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường.

 

CHƯƠNG III

LỀ LỐI LÀM VIỆC

( Theo qui định của Luật GD và Điều Lệ Trường Trung Học  và các văn bản pháp qui hiện hành liên quan đến hoạt động giáo dục – đào tạo ), cụ thể như sau :

Điều 8 : Thời gian làm việc :

-  HT, PHT, CB văn phòng, CB phục vụ làm việc theo giờ hành chánh (6 ngày trên tuần )

- GV, HS giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu và các kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Điều 9 : Hiệu trưởng  trực tiếp báo cáo với Trưởng phòng GD&ĐT, Chủ tịch UBND xã khi Phòng GD&ĐT, UBND xã đến kiểm tra công tác của trường  và trực tiếp làm việc với các cơ quan về những công việc có liên quan đến công tác giáo dục của trường.

-  Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, công tác tổ chức, tổ trưởng tổ chủ nhiệm, trưởng ban thi đua nhà trường.

- Tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Phụ trách cuộc vận động : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Quản lý GV-NV-HS, phân công, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên,  nhân viên.

- Chủ tài khoản, Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường và các loại hồ sơ của nhà trường.

Điều 10 : Phó hiệu trưởng :

- Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung với cấp trên về phần việc được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch chuyên môn và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học.

- Phụ trách Công tác Phổ Cập, công tác KĐCLGD, công tác tuyển sinh, cùng Hiệu trưởng quản lý GV-NV-HS, phân công, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GV-NV, cùng GV kiểm tra đánh giá HS. Phụ trách cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo…” và cuộc  vận động “ Hai không”.

-  Quản lý các loại hồ sơ chuyên môn của nhà trường: Sổ GTGĐ, học bạ, PPCT, hồ sơ tuyển sinh, sổ kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn của GV ....

- Chỉ đạo công tác Thư viện – Thiết bị, công tác lao động. Cùng Hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo và phụ huynh để có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Điều 11: Tổ trưởng chuyên môn:

- Quản lý giáo viên thuộc tổ mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các qui định về chuyên môn của ngành giáo dục.

- Phân công dạy thay  khi tổ viên bị ốm hay nghỉ có lý do được hiệu trưởng cho phép. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức xét chọn GVG, HSG và kiểm tra đánh giá chất lượng học tập bộ môn của HS theo định kỳ, từ đó đề xuất và tổ chức các chuyên đề trong tổ.

Điều 12 : Giáo viên Bộ môn, GVCN:

-  Giảng dạy và giáo dục HS theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học, thực hiện đầy đủ các qui định về hồ sơ giáo viên và qui chế chuyên môn theo qui định của nhà trường, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm công tác công tác Phổ cập THCS khi được phân công.

-  Tích cực rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục HS. Giữ gìn phẩm chất, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước HS, đoàn kết giúp đở đồng nghiệp.

-  Tìm hiểu nắm vững HS về mọi mặt, giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp, cộng tác chặt chẽ với phụ huynh, với Đội TNTPHCM, Đoàn TNCSHCM các tổ chức xã hội có liên quan trong giảng dạy và giáo dục HS.

-  Kiểm tra, nhận xét, đánh giá HS theo qui định, đề xuất khen thưởng, kỹ luật, lên lớp, lưu ban, thi lại và hoàn tất việc ghi sổ điểm, học bạ HS.

-  Báo cáo định kỳ hay đột xuất tình hình của lớp, của học sinh, duyệt nội dung sinh hoạt với Hiệu trưởng vào thứ 7 hàng tuần.

- Lên 15 phút đầu giờ ít nhất 3 buổi/ tuần, thực hiện đủ các tiết sinh hoạt và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

* Những việc GV được biết và tham gia ý kiến .

+ Chủ trương, chính sách, chế độ, qui định sử dụng CSVC, nâng ngạch, nâng lương …

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyển sinh, qui chế thi, các báo cáo sơ, tổng kết, nhận xét, công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá CBQL, GV hàng năm .....

Điều 13: Học sinh :

- Kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết giúp đở bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thực hiện tốt nội qui nhà trường, chấp hành các qui tắc trật tự, an toàn xã hội.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo yêu cầu giáo viên và của nhà trường, được hưởng các quyền lợi theo điều lệ trường THCS.

- Được tham gia ý kiến về nội qui, qui định, các phong trào thi đua, các hoạt động, tổ chức học tập, giảng dạy trong nhà trường có liên quan đến người học.

Điều 14 : Các đoàn thể trong trường:

- Tổ chức các hoạt động ở trường theo kế hoạch cấp trên và kế hoạch nhà trường.

-  Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ.

-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường đúng tinh thần quyết định số: 04/2000GD.BGD&ĐT của BGD về việc thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Điều 15: Ban đại diện PHHS( Hội phụ huynh học sinh)

- Mỗi lớp có một ban đại diện PHHS, số lượng ban đại diện PHHS  của lớp có 2 hoặc 3 người.  Toàn trường thành lập Ban đại diện PHHS của trường  gồm có 11 thành viên. Trong đó có thường trực Hội  gồm ba thành viên và các ủy viên ban đại diện, nhiệm kỳ của TT Hội cha mẹ học sinh là một năm học.

- Ban đại diện PHHS  có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết những nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình HS trong việc giáo dục HS.

- Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc nghĩa vụ HS phải đóng góp theo qui định và các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

- Trực tiếp phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường, GVCN về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Điều 16: Những việc không được làm:

- CB - GV -NV: không hút thuốc, uống rượu bia trong giờ lên lớp và trong các hoạt động giáo dục.

-  CB- GV- NV: nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể HS và đồng nghiệp, cấm gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và dạy thêm trái qui định.

-  Học sinh:  cấm vô lễ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể GV và các bạn HS, cấm  gian lận trong kiểm tra, thi cử …

Điều 17 : Khen thưởng – kỷ luật:

- CB-GV-NV và HS có thành tích  được khen thưởng các danh hiệu theo tiêu chuẩn thi đua của nhà trường và cấp trên đề ra trong năm học.

- CB-GV-NV và HS phạm khuyết điểm thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và theo nội qui nhà trường .

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP – THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 18: Mỗi cuộc họp do trường triệu tập phải có sự thống nhất của Hiệu trưởng, qui      định các cuộc họp thường xuyên trong tháng như sau :

-  Họp BGH : Mỗi Tuần 01 lần.

-  Hội ý BTT (BGH, CBộ, CĐ, TPTĐ, TTCM): Đột suất hoặc định kỳ trước khi họp Hội đồng nhà trường  (Mỗi tháng  một làn)

-  Họp hội đồng nhà trường (HĐSP): Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV-CNV đều tham dự. Họp vào tuần 3 hàng tháng.

-  Họp chuyên môn:  Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV  giảng dạy các môn học ( Có thể lồng ghép với họp hội đồng ).

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 tuần 01 lần. Họp theo từng tổ, các thành viên trong tổ phải tham dự. Họp vào tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.

- Riêng tổ văn phòng họp mỗi tháng 01 lần, ngoài ra có thể có các cuộc họp do Hiệu trưởng trù trì đột suất.

Các cuộc họp trên nếu có thay đổi về thời gian thì Hiệu trưởng sẽ thông báo cụ thể.

Điều 19:  Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ốm hoặc gia đình có công việc phải nghỉ việc từ 01 đến 03  ngày thì phải có đơn xin phép trước khi nghỉ một ngày, khi tổ CM bố trí dạy thay và BGH cho phép thì mới được nghỉ, nếu nghỉ từ 04 ngày trở lên phải có đơn xin phép PGD thì mới được nghỉ.

Điều 20: Trường THCS Nhân Nghĩa có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất  với PGD, UBND xã theo qui định, các báo cáo phải do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng ký.

 

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21: Qui chế này thay thế các qui chế đã ban hành năm học trước  và có hiệu lực kể từ ngày ký, Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành qui chế này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh, bổ sung , thì phải được thông qua và thống nhất trong hội đồng nhà trường .

                                                                                    

 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                              HIỆU TRƯỞNG

     (Ký tên, đóng dấu)                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                Quách Văn Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

_displayNameOrEmail_ - _time_ - Xoá

_text_

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Quách Văn Mạnh @ 21:30 13/09/2012
Số lượt xem: 4172
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY