Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

kế hoạch phổ cập 2012

       UBND XÃ NHÂN NGHĨA             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

BAN CHỈ ĐẠO PCGD&XDXHHT                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số:   02     / KH - BCĐPCGD              Nhân Nghĩa, ngày  15 tháng 01 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục năm 2012

 
 
 

 


A. CĂN CỨ  LẬP KẾ HOẠCH :

I. Căn cứ pháp lý:

Thực hiện Thông tư số 14/GD-ĐT ngày 05/8/1997 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/7/2001 về ban hành quy định kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS; Công văn số 6170/THPT ngày 18/07/2002 hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy định kiểm tra, công nhận PCGD TH và PCGD TH - ĐĐT; Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Công văn số 4148/BGD ĐT – GDMN ngày 15/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Thông tư số 23/2010/TT – BGĐT ngày 22/7/2010 Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; Thông tư số 32/2010/TT – BGĐT ngày 02/12/2010 Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi,

Thưc hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-UB ngày 8/5/2001 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS. Nghị quyết số 29/NQ/2002/HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh khoá 13 đề ra mục tiêu hoàn thành PC GDTHCS vào cuối năm 2003 và duy trì kết quả PC GDTHCS vào những năm tiếp theo; Quyết định số 410/ QĐ - UB ngày 09/5/2000 về việc ban hành Chương trình hành động giáo dục cho mọi người của Tỉnh Hoà Bình đến năm 2010; Chỉ thị số 46- CT/TU ngày 29/9/2004 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về việc thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học;

Thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/HU ngày 04/8/2010 của Huyên uỷ Lạc Sơn  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXV nhiệm kỳ 2010 – 2015;

Căn cứ chỉ thị số 02/CT-ĐU ngày 03.01.2012 của Đảng ủy xã  Nhân Nghĩa về việc thực hiện công tác PCGD năm 2012 ; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05/01/2012 của hội đồng nhân dân xã Nhân Nghĩa về việc phát triển kinh tế, giáo dục xã Nhân Nghĩa; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND xã Nhân Nghĩa về việc tu sửa trường học ,nhà công vụ xã Nhân Nghĩa.

 

 

 

II. Căn cứ  thực tế:

1. Đặc điểm tình hình:

a) Thuận lợi.

C«ng t¸c phæ cËp GD lu«n ®­­îc sù quan t©m cña §¶ng Uû, H§ND, UBND x· vµ sù chØ ®¹o s¸t sao, cô thÓ cña phßng GD&§T, Ban chØ ®¹o PC GD huyÖn. C¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong x· ®· cã sù phèi hîp tèt trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc cñng cè vµ duy tr× kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc. Ho¹t ®éng cña BC§ phæ cËp gi¸o dôc x· tiÕp tôc ®­­îc duy tr× vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

      N¨m  1994, x· Nh©n NghÜa ®¹t chuÈn Ch«ng mï ch÷ - phæ cËp gi¸o dôc TiÓu häc, n¨m 2003 ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc Trung häc c¬ së, n¨m 2006 ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc TiÓu häc - §óng ®é tuæi lµ c¬ së quan träng ®Ó duy tr×, cñng cè kÕt qu¶ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo.

      C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ph¸t triÓn s©u réng. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®¹o t¹o ®­­îc cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn thùc sù quan t©m, c¬ së vËt chÊt, bé mÆt tr­­êng líp liªn tôc ®­­îc ®æi míi, bµn ghÕ, trang thiÕt bÞ d¹y häc tõng b­­íc ®­­îc c¶i thiÖn.

          2. Khó khăn

   x· thuÇn n«ng, kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng ®¹i ®a sè nh©n d©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ c¸c xãm vïng s©u, vïng xa; tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp, mét bé phËn ng­ưêi d©n ch­a thùc sù cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ phæ cËp gi¸o dôc nªn vÉn cßn nhiÒu hé gia ®×nh ®Ó con em trong ®é tuæi bá häc hoÆc ®i häc muén g©y ¶nh h­­ëng ®Õn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc.

      Tuy c¬  vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc ®·  ®­­îc thay ®æi c¬ b¶n song ch­­a thùc sù ®¸p øng ®­­îc nhu cÇu, ®Æc biÖt lµ thiÕu c¸c phßng chøc n¨ng.

2. Kết quả thực hiện năm 2011:

2.1. Mẫu giáo:

a) Phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi:

- Tổng số trẻ từ 0 - 5 tuổi: 493 cháu

- Số trẻ 5,6 tuổi ra lớp: 62.cháu, đạt  100%. Số trẻ 5,6 tuổi ăn bán trú: 62. chiếm 100.%. Học 2 buổi trong ngày: 62 cháu, đạt 100%. Số trẻ 5,6 thực hiện CTGDMN mới: 62 cháu, đạt 100%. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường chiếm 92%, Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là  8%.

- Cơ sở vật chất: Số phòng học: 16 phòng/16lớp, đạt 100.% , trong đó kiên cố: 16 phòng (trong đó đạt yêu 16 phòng, chiếm 100%).

- Đội ngũ giáo viên : Tổng số :43 gv.  Đạt chuẩn trở lên: 39 gv, chiếm 91%. Trên chuẩn: 8 gv, chiếm 19%. Chưa chuẩn: 2 gv, chiếm 5.%.

2.2. Công tác phổ cập GDTH- CMC:

a) Công tác CMC:

- Đơn vị không mở lớp.

- Trẻ 14 tuổi tốt nghiệp Tiểu học: 54/54, đạt 100%.

- Số người độ tuổi 15 - 45 biết chữ: 2616/2616 người, chiếm tỷ lệ: 100%, trong đó:

+ TS người trong độ tuổi 15 - 25: 950 người, trong đó biết chữ: 950, chiếm 100%

+ TS người trong độ tuổi 15 - 35: 1855 người, trong đó biết chữ: 1855, chiếm 100%

+ TS người trong độ tuổi 36 - 45: .761 người, trong đó biết chữ: 761, chiếm 100%.

b) Công tác phổ cập GDTH- ĐĐT:

          + 6 tuổi vào lớp 1:59 , đạt tỷ lệ: 100%.

          + 11 tuổi HT CTTH: 81, đạt tỷ lệ : 94.2%.

          + Số bỏ học Tiểu học: 0

Xã đạt chuẩn PCGD Tiểu học - ĐĐT  thời điểm tháng 12/2011.

          c) PCGD THCS:

- Đơn vị không mở lớp.

- Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học: 256 em, đạt tỷ lệ: 97.7%

- Tổng số đối tượng độ tuổi 15 -18 phải phổ cập  : 269, Số có bằng tốt nghiệp THCS 2 hệ: 259, đạt tỷ lệ: 96.28%

- Tính đến tháng 12 năm 2011, xã Nhân Nghĩa đạt chuẩn phổ cập GD THCS với tỷ lệ 96.28%.

- Huy động:

+ Tổng số đối tượng 15–18 TN THCS năm học:  53./53 em đạt Tỷ lệ  100%

Có bằng TN THPT (2 hệ): 216 em, tỷ lệ 60.2%

+ Học THPT ( 2 hệ) : 49. em, đạt tỷ lệ 18.92.%

+ Học TCCN: ......... em, đạt tỷ lệ ...........%

+ Học nghề dài hạn: .... đạt tỷ lệ .........%

- Hiệu quả: Đối tượng độ tuổi 18 – 21 phải phổ cập : 359 em

+ Có bằng TN THPT (2 hệ): 216. em, đạt tỷ lệ 60.2.%

+ Có bằng TN TCCN: .....  em, đạt tỷ lệ .........%.

+ Có bằng TN nghề (3 năm trở lên): ....... em, tỷ lệ: .........%

3. Kết quả điều tra (rà soát) trên địa bàn xã  đầu năm 2012.

Thống kê các số liệu theo phụ lục 01, 02, 03.

 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD NĂM 2012:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu :

1. Mục tiêu tổng quát:

- Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường và duy trì tốt số lượng học sinh phổ thông.

- Mở lớp bổ túc góp phần duy trì, củng cố kết quả phổ cập.

- Duy trì, củng cố kết quả Chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập GDTHCS. Từng bước thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học.

          - Tổ chức điều tra, thống kê thiết lập biểu mẫu phổ cập giáo dục đảm bảo theo đúng quy đinh.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi:

- Tổng số trẻ từ 0 - 5 tuổi: 431 cháu.

- Số trẻ 5,6 tuổi ra lớp: 68.cháu, đạt  100.%. Số trẻ 5,6 tuổi ăn bán trú: 68 chiếm 100%. Học 2 buổi trên ngày: 68 cháu, đạt 100.%. Số trẻ 5,6 thực hiện CTGDMN mới: 68 cháu, đạt  100%. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường chiếm 92%, Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là 8%.

- Cơ sở vật chất: Số phòng học: 16 phòng/16lớp, đạt 100.% , trong đó kiên cố: 16 phòng (trong đó đạt yêu 16 phòng, chiếm 100%).

- Đội ngũ giáo viên : Tổng số :43 gv.  Đạt chuẩn trở lên: 39 gv, chiếm 91%. Trên chuẩn: 8 gv, chiếm 19%. Chưa chuẩn: 2 gv, chiếm 5.%.

Xã đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi vào tháng 3 năm 2012.

2.2. Công tác XMC và  GDTTSBC:

+ Số người trong độ tuổi 15 - 45: 2600  người.

 + Số người trong độ tuổi 15 - 35: 1812/1812 người biết chữ chiếm 100.%.

+ TS người trong độ tuổi 36 - 45: 788/788 người biết chữ chiếm 100 %.

- Huy động mở lớp: 0 lớp với .0 học viên.

Xã đạt chuẩn PC CMC tháng 11 năm 2012.

   (kế hoạch huy động mở lớp cụ thể theo phụ lục đính kèm)

2.3. PCGD Tiểu học.

a) PCGD Tiểu học

- Tổng số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 59./59, đạt 100%.

- Xã, (thị trấn) đạt chuẩn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học tại thời điểm tháng 11 năm 2012.

b) PCGD Tiểu học - đúng độ tuổi. (Các xã, thị trấn căn cứ Thông tư 36 đối chiếu với thực tế địa phương và trường tiểu học để xây dựng kế hoạch PCGD Tiểu học - đúng độ tuổi đạt mức độ 01 hay mức độ 2. - Chỉ phấn xây dựng KH một mức độ)

(Lưu ý xem xã, TT đạt chuẩn mức độ 1 hay mức độ 2- Chỉ có thông tin ở  01 mức độ).

- Mức độ 1:

Tiêu chuẩn 1: Học sinh

          + 6 tuổi vào lớp 1: .63/63 đạt tỷ lệ:100..%.

          + 11 tuổi HT CTTH: 73/77 đạt tỷ lệ : 95%.

          + Số bỏ học Tiểu học: o

Tiêu chuẩn 2: Giáo viên

          + Tỷ lệ GV /lớp: 1,57 gv/lớp.

          + Trình độ: Đạt chuẩn và vượt chuẩn: .32 đạt tỷ lệ: 100.%; trong ®ã tû lÖ gi¸o viªn trªn chuÈn:  44 %.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất ®¶m b¶o theo quy ®Þnh

          + Mạng lưới trường lớp: Phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi.

          + Tổng số phòng học của các nhà trường Tiểu học: 18 phòng, đạt tỷ lệ .95% phòng/ lớp. Phòng học an toàn đảm bảo theo Thông tư 36.

          + Tổng số các phòng chức năng của các nhà trường Tiểu học: 5 phòng, đảm bảo theo Thông tư 36.

          + Trường có phòng học thư viện: 1 phòng, phòng y tế: 1 phòng, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động đội: 1 phòng. Trường có sân chơi, sân tập đảm bảo thao thông tư 36.

          +  Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, có nguồn nước sạch, có hệ thống thoát nước, có khu vệ sinh danh cho nam, nữ, học sinh, giáo viên, đảm bảo sạch sẽ sử dụng thuận tiện.

Xã đạt chuẩn PCGD Tiểu học - ĐĐT  thời điệm tháng 11/2012.

2.4. PCGD THCS:

Tiêu chuẩn 1:

- Duy trì tốt xã, (thị trấn) đạt chuẩn PCGDTH-CMC đạt tỷ lệ: 100..%.

- Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2011-2012: 63 em, đạt tỷ lệ: 100.%.

- Số trẻ 11-14 hoàn thành CTTH : 275/283. em đạt tỉ lệ 97 %

Phấn đấu không có học sinh bỏ học Tiểu học.

- Số trẻ hoàn thành CTTH vào học lớp 6 (2 hệ) năm học 2012-2013 :71/75 em đạt tỉ lệ 95%

Tiêu chuẩn 2:

-  Số HS tốt nghiệp THCS ( 2 hệ ): 42 em đạt tỉ lệ  100.%

- Tổng số đối tượng độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp  THCS (2 hệ): 222/235em đạt tỉ lệ  94%.

- Phấn đấu số HS bỏ học THCS giảm còn ..0.. hs, còn ....0...%.

* Tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia những năm tiếp theo.

Xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn thời điệm tháng 11/2012.

2.5. PCGD bậc Trung học

- Huy động:

+ Tổng số đối tượng 15–18 TN THCS năm học:  222/235em đạt Tỷ lệ 94.%

+ Học THPT ( 2 hệ) : 136/235. em, đạt tỷ lệ 58....%

+ Học TCCN: ....1..... em, đạt tỷ lệ .....0,43......%

+ Học nghề dài hạn: 0 em, đạt tỷ lệ .........%

-         Hiệu quả:

+ Đối tượng độ tuổi 18 – 21 phải phổ cập : 324em

+ Có bằng TN THPT (2 hệ):153 em, đạt tỷ lệ .47.%

+ Có bằng TN TCCN: 6/324.  em, đạt tỷ lệ 1.8.%.

+ Có bằng TN nghề (3 năm trở lên):.2/324. em, tỷ lệ: 0.6.%

2.6. Các chỉ tiêu khác.

a) Tổ chức kỳ xét tốt nghiệp THCS và BT THCS.

           - THCS tổ chức xét cuối tháng 5 năm 2012

          b) Tổ chức điều tra thống kê thiết lập biểu mẫu:

          Tháng 4 năm 2012 tổ chức điều tra phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, lập hồ sơ phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

          Tháng 8 và 9/ 2012, tổ chức điều tra và thống kê, thiết lập biểu mẫu TH, THCS cấp xã.

          c) Tổ chức kiểm tra công nhận đạt chuẩn:

          Tháng 4 năm 2012, kiểm tra công nhận PCMG 5 tuổi.

          Tháng 11/2012, xã tự kiểm tra PCGDTH-CMC, phổ cập GDTHDĐT, phổ cập GDTHCS và đề nghi BCĐ PCGD huyện về kiểm tra công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn.

II. Giải pháp, biện pháp:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp

          Tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Sở GD&ĐT, đặc biệt các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về công tác phổ cập giáo dục. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã và trường THCS (cơ quan thường trực BCĐ PCGD) tiếp tục xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, ban hành đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai hướng dẫn thực hiện công tác PCGD. Tham mưu cho UBND xã ban hành ít nhất 01 chỉ thị và 01 công văn chỉ đạo đến công tác giáo dục. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo PCGD xã chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời đối với công tác PCGD theo đúng chức năng của từng ngành. Mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có các văn bản chỉ đạo đến công tác phổ cập theo ngành phụ trách tới cơ sở và đề cập trong báo cáo thường kỳ, sơ, tổng kết.

2. Công tác tuyên truyền:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCGD trong xã, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn... Các xóm thường xuyên sử dụng hệ thống loa phát thanh, bảng tin của xã, xóm để thông tin đến người dân giúp người dân thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. 

3. Nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường

          Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học thông qua các hoạt động dự giờ thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn tổ khối, cụm vùng, cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên đề, các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện đúng, đủ chương trình, quy chế chuyên môn, thời gian quy định, quản lý chặt chẽ việc kiểm tra, chấm chữa bài, đánh giá, xét tốt nghiệp, các môn học hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo  dục thể chất, các lớp hướng nghiệp dạy nghề, nâng cao chất lượng giờ thực hành, hoạt động ngoại khoá, ...Tích cực chỉ đạo giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra chuyên môn

 Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai không";

4. Công tác điều tra, lập hồ sơ.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho tất cả cán bộ điều tra là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và Tập huấn cán bộ tin học làm nhiệm vụ thống kê, tổng hợp vào đầu tháng 4 năm 2012 PCMG 5 tuổi, tháng 8 năm 2012 tập huấn điều tra PCTH, THCS.

 8/2012. Chỉ đạo BCĐ cấp xã phối kết hợp với trưởng xóm, bí thư chi bộ tổ chức điều tra đến 100% số dân vào tháng 4 với PCMG 5 tuổi và tháng 8/2012 với PCTH, THCS. Tổ chức điều tra thông tin, thống kế số liệu biểu mẫu trong tháng 9/2012.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá ở cơ sở. Tổ chức sơ kết công tác phổ cập giáo dục vào tháng 6 năm 2012 và tổng kết vào tháng 01/2013. Tổ chức tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD năm 2012 vào tháng 11/2012.

 

 

6. Công tác thi đua, khen thưởng.

          Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục đồng thời xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm. Tổ chức tổng kết đánh giá thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012  vào tháng 01/2012.

7. Huy động nguồn lực( xã hội hoá giáo dục)

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục. Năm 2012 cần huy động đạt 10 triệu đồng chi cho các hoạt động tu sửa bàn ghế lớp học, khai giảng, sơ kết, in ấn  văn bản phổ cập... Trong đó Hội khuyến học cơ sở và huyện huy động 2 triệu; Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 5 triệu, huy động các doanh nghiệp hỗ trợ 3 triệu đồng. Đồng thời huy động 200 ngày công phục vụ cho các hoạt động công tác phổ cập giáo dục.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Trường Mầm non: Huy  động trẻ ra lớp, thực hiện PC mẫu giáo trẻ 5 tuổi. Tập trung nâng cao chất lượng nuôi và dạy.

2. Trường Tiểu học: Tổ chức vận động duy trì số lượng và nâng cao chất lượng dạy và học các lớp phổ thông.  Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức mở các lớp XMC, GDTTSBC theo kế hoạch. Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ.

          3. Trường THCS: Tham mưu với UBND xã, ban hành các văn bản chỉ đạo đến công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức vận động duy trì số lượng và nâng cao chất lượng dạy và học các lớp phổ thông. Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức mở các lớp bổ túc THCS theo kế hoạch. Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ

     4. Hội phụ nữ: Hội phụ nữ xã có trách nhiệm vận động, tuyên truyên các chi hội, hội viên có con em đang học ở trường Mầm non, tiểu học, THCS không để con em bỏ học giữa chừng và dạy dỗ con em ở gia đình.

          5. Đoàn xã: Đoàn thanh niên có nhiệm vụ thống kê các đối tượng thanh thiếu niên trong độ tuổi theo địa bàn dân cư. Tuyên truyền vận động các đối tượng trong độ tuổi đi học ở các khối lớp tiểu học, THCS không để cho học sinh bỏ học giữa chừng. Cùng với các nhà trường giáo dục học sinh đảm bảo có chất lượng.

     6. Hội nông dân: Hội nông dân xã có trách nhiệm vận động, tuyên truyên các chi hội, hội viên có con em đang học ở trường Mầm non, tiểu học, THCS không để con em bỏ học giữa chừng và dạy dỗ con em ở gia đình. Đảm bảo nguyên tắc giáo dục.              

     7. Mặt trận tổ quốc: Mặt trận tổ quốc xã có trách nhiệm vận động, tuyên truyền các chi hội, hội viên có con em đang học ở các trường Mầm non, tiểu học, THCS  không để cho con em bỏ học giữa chừng. Đặc biệt trong việc huy động con em trong độ tuổi đến lớp đến trường. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã tổ chức huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác giáo dục như quỹ Hội khuyến học...

     8. Ban tài chính xã: Ban tài chính xã chủ động các nguồn chi cho công tác giáo dục, chi trực tiếp hoặc gián tiếp cho công tác phổ cập giáo dục của xã đảm bảo yêu cầu.

     9. Ban văn hoá - thông tin: Đài Truyền thanh của các thôn xóm, xã tổ chức xây dựng và phát thanh các tin, chuyên đề phản ánh về công tác phổ cập giáo dục, cá nhân, tập thể điển hình, có nhiều công đóng góp cho công tác phổ cập giáo dục; tổ chức tuyên truyền về công tác phổ cập trên các phương tiện thông tin đến mọi người dân. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền đến từng người dân.

- Ban chỉ đạo PCGD tiếp tục duy trì Tổ công tác, tổ thư ký giúp Ban chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về công tác phổ cập. Các thành viên Ban chỉ đạo tích cực chủ động tham gia họp giao ban theo kế hoạch.

          Vào ngày 24 của tháng thứ 3 mỗi quý các thành viên Ban chỉ đạo gửi báo cáo và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PC của ngành mình về trường THCS - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCGD xã.

          

II. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 

Tháng

Công tác trọng tâm

Bộ phận, cá nhân thực hiện

Điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

1

- Họp BCĐ PC GD xã

- Xây dựng kế hoạch công tác PCGD .

- Tổng kết đánh giá thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012

- Duy trì số lượng học sinh hiện có ở các nhà trường.

- BCĐPCGD

- THCS, BCĐ phổ cập xã.

BCĐPC xã

- Các nhà trường

 

 

 

 

 

2

- Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có ở các nhà trường

- Vận động học sinh bỏ học ra lớp.

- Xây dựng kế hoạch phổ cập năm 2012

- Các nhà trường

 

 

 

BCĐPC GD

 

 

 

 

3.

 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm duy trì tốt số học sinh hiện có.

- Tiếp tục kiện toàn hồ sơ phổ cập.

- Các nhà trường, đoàn thể

 

- BCĐPC

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

-  Điều tra PCMG 5 tuổi. Công nhận đạt chuẩn PCMG 5 tuổi.

- Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất trường học.

- Chỉ đạo duy trì tốt số lượng học sinh hiện có ở các nhà trường.

- Chú trọng bồi dưỡng học sinh khố 5 và khối 9 đảm bảo yêu cầu chất lượng.

 

BCĐPC xã.

 

- Các nhà trường

 

- Các nhà trường

Tiểu học và THCS

 

 

 

 

5.

- Tổ chức xét Hoàn thành CTTH và tốt nghiệp THCS.

- Triển khai công tác phổ cập GD 6 tháng cuối năm 2012.

- Các nhà trường

 

- BCĐPC xã

 

 

 

 

 

 

6.

- Tổng hợp lại các tiêu chuẩn phổ cập sau khi xét chuyển cấp lớp 5 và xét TNTHCS với khối lớp 9

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6.

- Chuẩn bị và làm tốt công tác ôn tập trong dịp hè

. - Họp BCĐ PC GD xã

 

- Tiểu học và THCS

 

- Tiểu học và THCS

- BCĐ PC GD xã 

 

 

 

 

 

 

7.

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện công tác PCGD năm 2012.

- Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới

- Tổ chức ôn tập, rèn luyện trong hè, học sinh yếu kém

-  BCĐPC xã

 

- Các nhà trường.

 

-  Tiểu học và THCS

 

 

 

 

 

 

 

8.

- Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học.

- Huy động học sinh ra lớp phổ thông.

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ điều tra PC và tin học.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác điều tra PC

- Họp BCĐ PCGD xã

- Các nhà trường.

 

- Các nhà trường.

 

- Trường THCS

 

-  BCĐPC xã

 

- BCĐ PCGD 

 

 

 

 

 

9.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.

- Tiến hành điều tra phổ cập tất cả các độ tuổi.

- huy động giáo viên các cấp học làm công tác phổ cập.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Lập phiếu điều tra phổ cập đến từng hộ gia đình.

 

 

- Các nhà trường

 

 

- Các điều tra viên

 

 

- Các điều tra viên.

 

 

 

 

 

 

10.

- Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn các nhà trường.

- Hoàn thành các hồ sơ phổ cập cấp xã.

- Chỉ đạo, thống kê thiết lập biểu mẫu PCGD xã

- Tự kiểm tra công tác phổ cập GD  đợt 1

- Họp BCĐ PCGD xã

 

- Các nhà trường

 - BCĐPC

 

- BCĐ PCGD

 - Tổ phổ cập

 

BCĐPC 

 

 

 

 

 

11

- Theo dõi học sinh chuyển trường, bỏ học và có kế hoạch vận động học sinh ra lớp.

- Tổ chức kiểm tra công nhận chuẩn bị cho đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2012

- Duyệt hồ sơ phổ cập với phòng giáo dục

 

 

-  Các nhà trường.

 

 

 

- BCĐ PCGD xã

 

- Tổ phổ cập.

 

 

 

 

 

12

-  Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Họp BCĐ PCGD xã

- Trình đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2012 của đơn vị xã.

- Tổng kết công tác phổ cập giáo dục năm 2012

- BCĐ PCGD xã

 

 

- BCĐPCGD xã

 

 

 

- BCĐPC xã

 

 

 

                                                                                           TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                     TRƯỞNG BAN        

Nơi nhận:     

- Phòng GD&DDT;

- UBND xã;

- Các đơn vị trường học;

- Lưu:                 

 

 

 


                                                    THỐNG KÊ NGƯỜI MÙ CHỮ, TÁI MÙ CHỮ ĐỘ TUỔI 15-45

 

 

TT

 

Đơn vị xã

Độ tuổi 15-35

Độ tuổi 36-45

Tổng

số độ tuổi

Trong đố

Tổng số

Trong đó

Mù chữ

Tái mù

Mù chữ

Tái mù

1             

Ngọc Sơn

Nhắn tin cho tác giả

Bùi Liển @ 20:20 01/03/2012
Số lượt xem: 14055
Số lượt thích: 1 người (Phạm Minh Châu, Phạm Thị Loan)
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY