MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG MÔN SINH HỌC Ở CẤP THCS

MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG MÔN SINH HỌC Ở CẤP THCS Lớp Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục sử dụng năng l­ượng tiết kiệm và hiệu quả (kiến thức, kĩ năng) Mức độ tích hợp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Phần củng cố (trả lời các câu hỏi SGK) - Trong quá trình quang hợp...

QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 03/2007/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

Điều lệ trường TrH (bản chính thức)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

LUẬT GIÁO DỤC 2005

Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giáo dục. Chương I những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục quy định về...

DANH NGÔN MỖI NGÀY