Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA
1. QUÁCH VĂN MẠNH - QUYỀN HIỆU TRƯỞNG. TRÌNH ĐỘ: ĐẠO HỌC LÝ. CHÍNH TRỊ: TRUNG CẤP LÝ LẬN CHÍNH TRỊ. ĐT: 0985802528 2. BÙI VĂN LIỂN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG. TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC GDCD. CHÍNH TRỊ: TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ. ĐT: 01687381909...

Ban chấp hành công đoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012
CÔNG ĐOÀN THCS NHÂN NGHĨA Số 02 /BC CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Nhân Nghĩa, ngày 23 tháng 02 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012 Kính gửi: - Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn; Thực hiện kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2012-2013; Để đánh giá kết quả đạt được trong công...

DANH NGÔN MỖI NGÀY